^

,


,,
,


,
,
?

-
, :

,

ÅÁËÈÂÀß - 1)òåìïåðàìåíòíàÿ; 2)ãóëÿùàÿ; 3)ñåêñàïèëüíàÿ; 4)ñåêñóàëüíî îçàáî÷åííàÿ
,

ÇÀ ÂÑÞ ÕÓÉÍÞ - âîñêëèöàíèå, àïïåëÿöèÿ ê ñî÷óâñòâåííîìó ïîíèìàíèþ


Rambler's Top100

! , 18 . , .
!

© © ®